Projekty

Cel projektu

Cele projektu dotyczą poprawy (budowania kompetencji) w trzech strategicznych obszarach, które wymieniono w Europejskim Planie Rozwoju Fundacji:
(1) Kompetencje (umiejętności i kwalifikacje) oraz motywacja pracowników.
(2) Kompetencje związane z organizacją (systemem pracy) oraz zarządzaniem.
(3) Kompetencje związane z dialogiem z władzami legislacyjnymi i otoczeniem (w tym z rodzicami osób z autyzmem)